PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

 

e-ISSN 2231-8542
ISSN 1511-3701

Home / Regular Issue / JTAS Vol. 32 (S2) 2024 / JSSH(S)-1559-2023

 

Kesan Hubungan Indonesia dengan Semenanjung Tanah Melayu: Peranan dan Isu Percetakan dan Penerbitan di Sumatera pada Zaman Kolonial

Wannofri Samry dan Donny Syofyan

Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, Volume 32, Issue S2, December 2024

DOI: https://doi.org/10.47836/pjssh.32.S2.05

Keywords: Akhbar, hubungan, isu, majalah, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera

Published on: 28 May 2024

Fokus artikel ini adalah untuk menghuraikan hubungan dan jaringan wartawan serta penerbitan dan percetakan di Semenanjung Tanah Melayu/Negeri-negeri Selat dengan Sumatera sebelum kemerdekaan Indonesia. Hubungan itu dilihat menerusi penglibatan masyarakat Sumatera dalam liputan dan isu aktiviti percetakan dan penerbitan di Semenanjung Tanah Melayu. Pada zaman penjajahan Belanda dan British, syarikat majalah dan surat khabar di Sumatera telah membuka agensi mereka di Semenanjung Tanah Melayu. Kajian ini menggunakan perspektif sejarah dengan merujuk kepada akhbar dan majalah semasa. Analisis yang digunakan ialah analisis sejarah dan naratif. Pengaruh aktiviti penerbitan di Semenanjung Tanah Melayu dapat dilihat dalam laporan wartawan Sumatera. Selain itu, isu-isu gerakan nasional Indonesia yang disiarkan di akhbar dan majalah turut mempengaruhi kemelut dan kesedaran nasionalisme di Semenanjung Tanah Melayu dan Negeri-Negeri Selat.

 • Abad 20 bisa dapat ketengan atau berlangganan pada kita poenja agent-agent. (1940, Jun 15). Majalah Abad XX, 700.

 • Abdullah, Z. B., Taib, M. N. B. M., Othman, I. B., Salleh, N. B. M., Yusuf, A. B. B., & Hashim, A. T. B. M. (2020). Perkembangan pendidikan di Malaysia: Falsafah dan dasar. UPSI . https://www.academia.edu/download/43845312/KPF3012.pdf

 • Adam, A. (1975). The vernacular press in Padang, 1865-1913. Akademika,7, 75-79.

 • Adam, A. (1992). Sejarah bibliografi akhbar dan masalah Melayu abad kesembilan belas. Penerbitan Universiti kebangsaan Malaysia.

 • Adam, A. (2003). Sejarah awal pers dan kebangkitan Kesadaran keindonesiaan (terj. Amarzan Loebis dan Mien Joebhaar). Hasta Mitra.

 • Adam, A. (2012). Soeara Minangkabau: Sejarah dan bibliografi akhbar dan majalah di Sumatera Barat. Universiti Malaya Press.

 • Adikartanegara (1936, Januari 20). Boeah Melaka. Pedoman Masjarakat, 15.

 • Agent2 dan pembaca seluroh Malaya. (1941, September 15). Majalah Pandji Islam, 703.

 • Agustono, B., Affandi, K. M., & Junaidi. (2021). Benih Mardeka in the political movement in East Sumatra, 1916-1923. KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities, 28(2), 135-157. https://doi.org/10.21315/kajh2021.28.2.6.

 • Ahmad, A. M. I. (1980). Persurakhabaran Melayu, 1876-1968. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 • Ahmad, Z. A. (1940, Mei 13). Tjorat Tjoret dalam perdjalan. Pandji Islam, 8056-8058.

 • Ahmad, Z. A. (1941). Malay journalism in Malaya. Journal Malaya Branch and Royal Asiatic Society, 19, 2(139), 244-250.

 • Azhari, I., Sidiq, R., & Puranamasari, I. (2023). The role of newspapers published in North Sumatra during Indonesia’s independence struggle between 1916-1925: A content analysis. F1000Research, 11, 249. https://doi.org/10.12688/f1000research.53442.2

 • Bakar, A. L. A. (1984). Abadul Rahim Kajai wartawan dan sasterawan Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian pelajaran Malaysia.

 • Bluhm, J. E. (1983). Preliminary statement on the dialogue established between the reform magazine Al-Manar and the Malayo-Indonesian World. Indonesia Circle, 11(32), 35-42. https://doi.org/10.1080/03062848308729564

 • Cœdès, G., Damais, L.-C. Kulke, H., & Manguin., P.-Y. (2014). Kedatuan Sriwijaya. Ecole Française d’Extrême-Orient (EFEO) Centre de Jakarta.

 • Eriyanto. (2013). Analisi naratif, dasar-dasar dan penerapannya dalam analisis teks berita media. Kencana Prenada Media Group.

 • Hamzah, A. B. (1991). Al-Imam: Its role in Malay Society 1906-1908. Pustaka Antara.

 • Harga langganan.(1941, Ogos 21). Majalah Penjedar, 10.

 • Jaafar, A. B. H. (1980). Al Imam. In K. K. Kim, & J. Baharuddin (Eds.), Lembaran Akhbar Melayu (7-32). Persatuan Sejarah Malaysia.

 • Keadaan di Selat Melaka. (1926, Mei 15). Oetoesan Melajoe, 1.

 • Liow, J. C. (2005). The politics of Indonesia-Malaysia relations one kin, two nations. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203479322

 • Ma’loemat. (1939, Ogos 11). Seruan Kita. 3.

 • Malaya bersiap. (1941, September 13). Majalah Abad XX, 15.

 • Mustajab, M. S. (1975). Islam dan perkembangannya dalam masyarakat Melayu di Semenanjung Tanah Melayu 1900-1940-an [Unpublished master’s thesis]. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 • Noer, D. (1973). The modernist muslim movement in Indonesia 1900-1942. Oxford University Press.

 • Noer, D. (1980). Gerakan moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

 • NV Handel Mij., & Drukkerij Sjarikat Tapanoeli. (1939, Mei 20). Majalah Abad XX, 3.

 • Nyan, S. R. (2009). Akhbar Saudara: Pencetus kesedaran masyarakat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Othman, M. R., & Haris, A. H. (2015). The role of Egyptian influences on the religious dynamics and the idea of progress of Malaya’s Kaum Muda (Young Faction) before the Second World War. British Journal of Middle Eastern Studies, 42(4), 465-480. https://doi.org/10.1080/13530194.2015.1005965

 • Proudfoot, I. (1993). Early Malay printed book. The Library of University of Malaya.

 • Putten, J. (1997). Printing in Riau: Two step toward modernitiy. Bijdragen tot de Taal, land, en volkenkunde, 153(4). 717-736. https://www.jstor.org/stable/i27865382. https://doi.org/10.1163/22134379-90003922

 • Rahmat, H. B. (1996). The printing press and the changing concepts of literature, authorship an notions of self Malay literature. Journal of the Malay Branch of the Royal Asiatic Society, 69(1 (270), 64-84.

 • Roff, W. R. (2005). Nasionalisme Melayu (terj. Ahmad Boestamam). Universiti Malaya Press.

 • Said, M. (1976). Pertumbuhan dan perkembangan pers di Sumatera Utara. Penerbit Waspada.

 • Said, M. (1976). Sejarah Pers Sumatera Utara dengan masyarakat yang dicerminkannya 1885- Maret-1942. Penerbit Waspada.

 • Samboetan rekan. (1939, Ogos 11). Seruan Kita, 70.

 • Samry, W. (2010). Pewarta Deli: Media pembangkit identiti dan kesedaran. Jurnal Edita, 1(1), 1-25.

 • Samry, W. (2013). Penerbitan akhbar dan majalah di Sumatera Utara 1902-1942. [Unpublished doctoral dissertation]. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 • Segenap Pentjinta PI di Malaya. (1941, Januari 13). Pandji Islam, 8711.

 • Serba serbi dari Malaya. (1940a, Februari 16). Seruan Kita, 644.

 • Serba serbi dari Malaya. (1940b, Februari 23). Seruan Kita, 666.

 • Serba serbi dari Malaya.(1940c, Mac 22). Seruan Kita,730.

 • Tjokrosisworo, S. (1958). Kenangan sekilas pers perdjuangan. Serikat Perusahaan Suratkabar.

 • Winstead, R.O. (1998). An outline of Malay annals contained in Raffles MS.no.18, 36-46, dalam Kheng, C.B. Sejarah Melayu the Malay Annals.The Malaysia Branch of the royal Asiatic society.

 • Yaacob, I. (1957). Sekitar Malaya merdeka. Kesatuan Malaya Merdeka.

 • Zakariya, H. (2005). Islamic reform in Malaya: Contribution of Shaykh Tahir Jalaluddin. Intelectual Discourse, 13(1), 49-72. http://irep.iium.edu.my/id/eprint/106

ISSN 1511-3701

e-ISSN 2231-8542

Article ID

JSSH(S)-1559-2023

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles