PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

 

e-ISSN 2231-8542
ISSN 1511-3701

Home / Regular Issue / JTAS Vol. 30 (4) Dec. 2022 / JSSH-8572-2022

 

Modaliti dalam Teks Perutusan Khas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk Membendung Penularan Wabak COVID-19 di Malaysia

Muhammad Faizul Abd Hamid, Mohd Azidan Abdul Jabar, Rozita Che Rodi and Adlina Ab. Halim

Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, Volume 30, Issue 4, December 2022

DOI: https://doi.org/10.47836/pjssh.30.4.09

Keywords: COVID-19, modaliti, Perdana Menteri Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), teks perutusan

Published on: 15 December 2022

Ucapan merupakan salah satu peristiwa bahasa yang melibatkan penyampaian maklumat yang mampu mencerminkan hubungan sosial. Hubungan sosial ini boleh digambarkan menerusi penggunaan modaliti tertentu. Sehubungan dengan itu, makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan modaliti oleh Perdana Menteri Malaysia Kelapan dalam teks ucapan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan menjelaskan hubungan sosial yang dibina berdasarkan penggunaan modaliti tertentu. Sebanyak lapan teks ucapan telah dimuat turun menerusi laman sesawang rasmi Pejabat Perdana Menteri (https://www.pmo.gov.my/speech/). Pendekatan kualitatif dan kuantitatif telah diterapkan bersama teori analisis wacana kritis yang dibangunkan oleh Fairclough (2013). Hasil penelitian mendapati bahawa sepuluh jenis modaliti telah digunakan, iaitu modaliti ‘boleh’, ‘dapat’, ‘nak’, ‘mesti’, ‘mungkin’, ‘perlu’, ‘ingin’, ‘hendak’, ‘pasti’ dan ‘mahu’. Modaliti yang digunakan oleh pewacana juga mempunyai dua tujuan, iaitu untuk memberikan perintah dan menyampaikan informasi. Berdasarkan perbandingan, modaliti informatif lebih banyak digunakan berbanding dengan modaliti perintah. Penggunaan modaliti informatif telah membuktikan bahawa pewacana cenderung membina hubungan sosial yang santai dengan pendengar apabila menyampaikan maklumat. Penggunaan modaliti perintah juga menunjukkan bahawa pewacana turut membentuk hubungan sosial yang tegas dengan pendengar apabila mengusulkan permintaannya. Secara jelas, kajian ini bukan sahaja menganalisis aspek bahasa semata-mata, tetapi turut menjelaskan cara bahasa disusun atur oleh kerajaan untuk menyampaikan maklumat ketika negara mengalami darurat kesihatan global.

 • Abdullah Hassan. (2005). Linguistik am. PTS Professional Publishing.

 • Alkhawaldeh, A. A. (2021). Persuasive strategies of Jordanian government in fighting COVID-19. GEMA Online Journal of Language Studies, 21(1), 274-293. https://doi.org/10.17576/gema-2021-2101-16

 • Al-Salman, S., & Haider, A. S. (2021). COVID-19 trending neologisms and word formation processes in English. Russian Journal of Linguistics, 25(1), 24-42. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-1-24-42

 • Asmah Omar. (2015). Nahu Melayu kemas kini. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Best, S. (2001). Introduction to politics and society. SAGE Publications.

 • Bourdieu, P. (1980). The logic of practice. Stanford University Press.

 • Bui, B., Moses, O., & Dumay, J. (2021). The rhetoric of New Zealand’s COVID-19 response. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 35(1), 186-198. https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4890

 • Combes, M. (2020, Mac 20). Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en pandémie. Et c’est bien assez [Tidak, kita tidak berperang. Kita berada dalam pandemik. Dan itu sudah cukup]. Mediapart. https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/200320/non-nous-ne-sommes-pas-en-guerre-nous-sommes-en-pandemie-et-cest-bien-assez?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_

 • Dayang Sariah Abang Suhai, Kesumawati Abu Bakar, & Norsimah Mat Awal. (2020). Modaliti dalam wacana perbahasan parlimen. GEMA Online Journal of Language Studies, 20(4), 186-208. http://doi.org/10.17576/gema-2020-2004-11

 • Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research. Routledge.

 • Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis: The critical study of language. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315834368

 • Haddad, A. H., & Montero-Martínez, S. (2020). COVID-19: A metaphor-based neologism and its translation into Arabic. Journal of Science Communication, 19(5), Article A01. https://doi.org/10.22323/2.19050201

 • Halliday, M. A. K. (1994). An introduction to functional grammar. Edward Arnold.

 • Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2013). An introduction to functional grammar (3rd ed.). Routledge.

 • Haslina Haroon, & Hasuria Che Omar. (2017). Kata bantu ragam dalam terjemahan Inggeris-Melayu. Jurnal Bahasa, 16(2), 191-212.

 • Hodge, R., & Kress, G. (1993). Language as ideology. Routledge.

 • Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2005). What we know about leadership. Review of General Psychology, 9(2), 169-180. https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.169

 • Idris Aman. (2006). Bahasa dan kepimpinan: Analisis wacana Mahathir Mohamad. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Imran Ho-Abdullah. (1993). The semantics of the modal auxiliaries of Malay. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Iqbal, Z., Aslam, M. Z., Aslam, T., Ashraf, R., Kashif, M., & Nasir, H. (2020). Persuasive power concerning COVID-19 employed by Premier Imran Khan: A socio-political discourse analysis. Register Journal, 13(1), 208-230. https://doi.org/10.18326/rgt.v13i1.208-230

 • Junaini Kasdan, Rusmadi Baharudin, & Anis Shahira Shamsuri. (2020). COVID-19 dalam korpus peristilahan bahasa Melayu: Analisis sosioterminologi. GEMA Online Journal of Language Studies, 20(3), 221-241. https://doi.org/10.17576/gema-2020-2003-13

 • Kamsiah Abdullah. (2014). Kuasa bahasa dan sastera Melayu dalam tatatingkat bahasa-bahasa di dunia. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu, 2(1), 207-228.

 • Kumaran, R. (2020). ‘A Long Battle Ahead’: Malaysian and Singaporean Prime Ministers employ war Metaphors for COVID-19. GEMA Online Journal of Language Studies, 20(3), 261-267. https://doi.org/10.17576/gema-2020-2003-15

 • Kuße, H. (2021). The linguistic landscape of the coronavirus crisis in foreign language didactics by using the example of German. In M. Vidrevich (Ed.), SHS Web of Conferences (pp. 01001). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219901001

 • Leavy, P. (2014). The Oxford handbook of qualitative research. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001

 • Liaw, Y. F., & Abdullah Hassan. (1994). Nahu Melayu moden. Penerbit Fajar Bakti.

 • Muhammad Faizul Abd Hamid, & Harishon Radzi. (2020). Struktur tema dalam manifesto Pakatan Harapan Pilihan Raya Umum Ke-14. Jurnal Linguistik, 24(1), 109-125.

 • Muhammad Hisyam Haliah, & Ab. Razak Ab. Karim. (2019). Modaliti dalam warkah-warkah sosial Melayu abad ke-17 hingga ke-19: Ekspresi sikap, hubungan dan kuasa. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019, 39-55. http://conference.kuis.edu.my/pasak4/images/kk/sb/001-KK_HISYAM_HALIAH_ETAL.pdf

 • Nasroniazam Abu Bakar Sidiq. (2016). Peluasan makna kata nafi bukan dan tidak: Analisis korpus bahasa. PENDETA, 7, 73-84.

 • Olimat, S. N. (2020). Words as powerful weapons: Dysphemism in Trump’s COVID-19 speeches. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 26(3), 17-29. http://doi.org/10.17576/3L-2020-2603-02

 • Pejabat Perdana Menteri. (2021). https://www.pmo.gov.my/ucapan/

 • Rico, S., & Herrero, Y. (2020, Mac 22). ¿Estamos en guerra? [Adakah kita dalam peperangan?]. CTXT. https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31465/catastrofe-coronavirus-guerra-cuidados-ciudadanos-ejercito-alba-rico-yayo-herrero.htm

 • Rohaidah Haron, Madiawati Mamat @ Mustaffa, & Maizira Abdul Majid. (2019). Pembinaan identiti kepimpinan dalam wacana politik. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(4), 386-407. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3504-24

 • Rohaidah Haron. (2016). Bahasa dan identiti wacana Mohd Najib Razak. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Tan, J. S. (1992). Kajian awal mengenai modaliti dalam bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 10, 969-976.

 • Tisdall, S. (2020, Mac 21). Lay off those war metaphors, world leaders. You could be the next casualty. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/21/donald-trump-borisjohnson-coronavirus

 • Wodak, R. (2009). The discourse of politics in action: Politics as usual. Palgrave Macmillan.

ISSN 1511-3701

e-ISSN 2231-8542

Article ID

JSSH-8572-2022

Download Full Article PDF

Share this article

Related Articles